Про журнал

Рік заснування: 1999
Галузь і проблематика: журнал видається на філологічному факультеті Одеського національного університету імені І. І. Мечникова і містить статті провідних вчених. Серія містить два випуски: один представляє результати досліджень в галузі мовознавства, інший – літературознавства.
ISSN: 2307-8332 (друкована версія)
DOI: 10.18524/2307-8332
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 11458-331Р від 07.07.2006
Періодичність виходу: двічі на рік
Мови видання: українська, англійська та інші офіційні мови Європейського Союзу
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: Н. В. Кондратенко, д-р філол. наук, проф.
Адреса редакції: Французький бульвар, 24/26, м. Одеса, 65058, Україна
E-mail: philolog@onu.edu.ua

«Вісник Одеського національного університету. Філологія» видається на філологічному факультеті Одеського національного університету імені І. І. Мечникова і містить статті провідних вчених факультету. Водночас одеські науковці постійно підтримують зв’язки з іншими філологічними школами України (Дніпро, Київ, Луцьк) і зарубіжжя (Угорщина, Німеччина, Польща), що віддзеркалює широка географія наукових публікацій журналу. Серія складається з двох випусків: в одному друкуються результати досліджень у галузі літературознавства, в іншому – мовознавства. У статтях постають найактуальніші проблеми сучасної філології: компаративістики, когнітології, імагології, наратології, міфопоетики. Не меншу увагу автори приділяють розробці наукових проблем, які вже є класичними у галузі літературознавства та лінгвістики. У статтях актуалізовано питання сучасної теорії літератури і мови, рецепції та інтерпретації тексту, авторської моделі світу та художнього світу твору, зв’язків філології та філософії; запропоновано сучасний погляд на літературну класику.