Про журнал

Періодичність публікації

Періодичність публікації: двічі на рік

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Процес рецензування

Розгляд статті здійснюється експертами зі складу членів Редакційної колегії журналу, які виносять рішення про прийняття наукової роботи до друку.

Порядок рецензування

1. Автор подає до Редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам редакційної етики та правилам підготовки статей до видання у журналі  «Вісник Одеського національного університету. Філологія». Рукописи, які не відповідають прийнятим вимогам, не розглядаються.

2. Рукописи, які надходять до Редакційної колегії, спрямовуються на рецензування за профілем дослідження. Рецензентів призначає Головний редактор журналу. В окремих випадках питання вибору рецензентів вирішується на засіданні Редакційної колегії. За рішенням Головного редактора журналу окремі або спеціально замовлені статті видатних вчених можуть бути звільнені від стандартної процедури рецензування.

3. Для проведення рецензування статей рецензентами можуть виступати як члени Редакційної колегії, так і сторонні висококваліфіковані фахівці, які володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи за конкретним науковим напрямком, як правило – доктори наук, професори.

4. Рецензент, після отримання статті на розгляд, оцінює можливість рецензування матеріалів, виходячи з відповідності власної кваліфікації щодо напрямку запропонованого дослідження та відсутності будь-якого конфлікту інтересів. У разі наявності будь-яких конкуруючих інтересів рецензент має відмовитися від рецензування й повідомити про це Редакційну колегію. Остання вирішує питання про призначення іншого рецензента.

5. Рецензент робить висновок про можливість друку статті. Строки рецензування в кожному окремому випадку залежать від умов, необхідних для максимально об’єктивного оцінювання якості наданих матеріалів.

6. Рецензування проводиться конфіденційно – за принципами double-blind рецензування (двостороннє „сліпе” рецензування: автор і рецензент не знають один про одного). Контакти між автором та рецензентами відбуваються через відповідального секретаря збірника. На прохання рецензента й за погодженням з робочою групою Редакційної колегії взаємодія автора та рецензента може відбуватися у відкритому режимі (таке рішення приймається лише у тому разі, якщо відкритість взаємодії дозволить поліпшити стиль та логіку викладення матеріалу дослідження).

7. Після остаточного аналізу статті рецензент заповнює стандартизовану форму, яка містить підсумкові рекомендації.

8. Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття направляється автору для підготовки відкоректованого варіанта з пропозицією врахувати зауваження або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор додає листа, який містить відповіді на зроблені зауваження та пояснює внесені зміни. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки мотивованого висновку про доцільність публікації.

9. У разі непогодження з думкою рецензента автор статті надає аргументовану відповідь у редакцію збірника. У такому разі стаття розглядається на засіданні робочої групи Редакційної колегії. Редакційна колегія може направити статтю для додаткового рецензування іншому фахівцю. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статей у разі неспроможності або небажання автора врахувати зауваження та рекомендації рецензентів. На прохання рецензента Редакційна колегія може передати статтю іншому фахівцю з обов’язковим дотриманням принципів double-blind рецензування.

10. Остаточне рішення щодо доцільності публікації приймається Головним редактором, а за необхідності – на засіданні Редакційної колегії. Після прийняття рішення про допуск статті до публікації Відповідальний секретар повідомляє про це автору та інформує про очікуваний термін публікації.

11. У разі отримання позитивного рішення про можливість опублікування стаття надходить до редакційного портфелю журналу для її публікації в порядку черги та актуальності (в окремих випадках, за рішенням Редакційної колегії, стаття може бути опублікована позачергово, у найближчому номері видання).

12. Датою прийняття статті до публікації вважається дата отримання редакцією позитивного висновку рецензента (або рішення Редакційної колегії) щодо можливості опублікування статті.

13. Затверджена до публікації стаття передається технічному редактору. Незначні виправлення стилістичного або формального характеру, які не впливають на зміст статті, вносяться технічним редактором без узгодження з автором.

14. Відповідальність за обґрунтованість та самостійність зроблених висновків, науково-практичний рівень статті покладається на автора статті.

Редакційна етика

Редакційна етика журналу „Вісник Одеського національного університету. Філологія” спрямована на дотримання норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою.

1. У цьому напрямі діяльність редакційної колегії спирається на рекомендації Комітету з видавничої етики (Committee on Publication Ethics –http://publicationethics.org), а також на досвід авторитетних міжнародних журналів і видавництв.

2. Важливою умовою прийняття статті до друку є наявність принципово нових наукових результатів, які раніше ніде не публікувалися.

3. Якщо матеріали статті вже було опубліковано раніше, автор повинен надати редакції бібліографічну довідку про попередні публікації, обґрунтувавши актуальність публікації нового варіанта та пояснивши характер доповнень і змін, внесених до останнього варіанта статті.

4. Перед затвердженням до друку стаття проходить рецензування. Розгляд статті здійснюється експертами зі складу членів редакційної колегії збірника, які виносять рішення про прийняття наукової роботи до друку.

5. Будь-які суперечливі питання (академічні, особисті, технічні, фінансові тощо) розглядаються членами редакційної колегії.

6. У разі виявлення плагіату стаття беззастережно відхиляється.

Подаючи статтю для публікації, автор тим самим висловлює згоду на:

– розміщення повного її тексту в мережі Інтернет;

– публікацію відомостей про автора (посада, науковий ступінь, місце роботи, електронна пошта).

Усі питання з видавничої етики, що виникають між авторами та редакційною колегією журналу і не вирішуються цим документом, регулюються міжнародними загальноприйнятими стандартами COPE (Committee on Publication Ethics – http://publicationethics.org/international-standards-editors-and-authors). 

Політика антиплагіату

Науковий журнал „Вісник Одеського національного університету. Філологія” приймає до публікації тільки оригінальні матеріали, які не були опубліковані раніше і не подавалася для публікації в інші журнали.

Всі матеріали, подані в редакцію, перевіряються відповідальним секретарем на унікальність за допомогою сервісу пошуку текстових збігів Unicheck на етапі первинного розгляду.

У випадках виявлення плагіату рукопис відхиляється.

Історія журналу

Рік заснування: 1999
Журнал видається на філологічному факультеті Одеського національного університету імені І. І. Мечникова і містить статті провідних вчених. Серія включає два випуски: один представляє результати досліджень в галузі мовознавства, інший – літературознавства.

Журнал реферується та індексується в базах даних

Існтитуційний репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова; Україніка наукова; Ulrich’s Periodicals DirectoryGoogle АкадеміяCitefactorResearchBib; Index Copernicus International; Slavic Humanities Index