ІДІОСТИЛЬ ЛЕСЯ ПОДЕРВ’ЯНСЬКОГО: ВИКОРИСТАННЯ СУРЖИКУ(НА МАТЕРІАЛІ П’ЄСИ «КАЗКА ПРО РЄПКУ, АБО ХУЛІ НЕ ЯСНО?»)

Автор(и)

  • Ольга Копусь Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, Ukraine
  • Анастасія Осіпенко Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-8332.2020.2(22).235177

Ключові слова:

художнє мовлення, ідіостиль, суржик, стилістика, Лесь Подерв’янський

Анотація

У статті розглянуто суржикове мовлення як засіб характеристики персонажів у п’єсі Леся Подерв’янського «Казка про рєпку, або Хулі не ясно?». Схарактеризовано поняття суржику з опертям на праці сучасних українських лінгвістів та обґрунтовано виокремлення поняття ідіостилю як визначального принципу аналізу художнього тексту. Представлено поділ суржику на «сильний» і «слабкий», і на «український» і «російський» з кореляцією обох типологій. З’ясовано роль суржику в художньому мовленні драматичних творів Леся Подерв’янського. Розглянуто протиставлення кодифікованого мовлення і некодифікованого як реалізації національної мови в художньому постмоддерністському тексті

Посилання

Boyko N. I. Ukrayinska ekspresyvna leksyka v slovnyku, movi ta movlenni [Ukrainian expressive vocabulary in vocabulary, language and speech]. Nizhyn: Redaktsiyno-vydavnychyy viddil NDPU im. M. Hoholya, 2002. 217 s.

Hudyma N. V. Semantyka ta stylistychni funktsiyi zapozychen u movi ukrayinskoyi postmodernist·skoyi prozy [Semantics and stylistic functions of borrowings in the language of Ukrainian postmodern prose]: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. filol. nauk. Kyyiv, 2011. 20 s.

Dehtyarova I. O. Stylistychnyy potentsial ukrayinskoyi postmodernist·skoyi prozy [Stylistic potential of Ukrainian postmodern prose]: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. filol. nauk. Kyyiv, 2009. 20 s.

Kondratenko N. V. Syntaksys ukrayinskoho modernist·skoho i postmodernist·skoho khudozhnoho dyskursu [Syntax of Ukrainian modernist and postmodernist artistic discourse]. Kyyiv: Vydavnychyy dim Dmytra Buraho, 2012. 328 s.

Malenko O. O. Linhvo-estetychna interpretatsiya buttya v ukrayinskiy poetychniy movotvorchosti (vid folkloru do postmodernu) [Linguo-aesthetic interpretation of life in Ukrainian poetic language creation (from folklore to postmodernism)]. Kharkiv: Kharkivske istoryko-filolohichne tovarystvo, 2010. 488 s.

Masenko L. T. Surzhyk: mizh movoyu i yazykom [Surzhik: between language and language]. Kyyiv: Kyyevo-Mohylyanska akademiya, 2019. 229 s.

Matsko L. I., Sydorenko O. M., Matsko O. M. Stylistyka ukrayinskoyi movy [Stylistics of the Ukrainian language]. Kyyiv: Vyshcha shkola, 2003. 462 s.

Radchuk V. Mova v Ukrayini: stan, funktsiyi, perspektyvy [Language in Ukraine: status, functions, prospects.]. Dyvoslovo: Ukrayinska mova y literatura v navchalnykh zakladakh. 2002. № 2. S. 2–5.

Semenetsʹ O. O. Synerhetyka poetychnoho slova [Synergetics of the poetic word]. Kirovohrad: Imeks LTD, 2004. 338 s.

Solohub N. M. Ponyattya «indyvidualnyy styl pysmennyka» v konteksti suchasnoyi linhvistyky [The concept of "individual style of the writer" in the context of modern linguistics]. Naukovyy visnyk Chernivetskoho universytetu. Slovyanska filolohiya. Chernivtsi, 2001. Vyp. 117–118. S. 34–39.

Stavytska L. O. Movnostylovi tendentsiyi v khudozhniy prozi 90-kh rokiv [Linguistic tendencies in fiction of the 90s]. Najnowshe dzieje języków slowiańskich. Ukrayinska mova. Opole, 1999. S. 153–169.

Stavytska L., Trub V. Surzhyk: mif, mova, komunikatsiya [Surzhyk: myth, language, communication]. Ukrayinsko-rosiyska dvomovnist. Linhvosotsiokulturni aspekty. 2007. № 1. S. 31–120.

Stepanenko M. I. Istoriya, hramatyka, poetyka ukrayinskoho slova [History, grammar, poetics of the Ukrainian word.]. Poltava: ASMI, 2008. 342 s.

Taranenko O. O. Ukrayinsko-rosiyskyy surzhyk: status, tendentsiyi, otsinky, prohnozy [Ukrainian-Russian surzhik: status, trends, assessments, forecasts]. Movoznavstvo. 2008. № 1. S. 14–30.

Tomilenko L. M. Surzhyk yak obyekt naukovykh doslidzhen i dyskusiy [Surzhik as an object of scientific research and discussion]. Movoznavstvo. 2014. № 4. S. 69–80.

Trub V. M. Yavyshche «surzhyku» yak forma prostorichchya v sytuatsiyi dvomovnosti [The phenomenon of "surzhik" as a form of colloquialism in a situation of bilingualism]. Movoznavstvo. 2000. № 1. S. 46–57. Stylistics of expressive means of the Ukrainian language

Chabanenko V. Stylistyka ekspresyvnykh zasobiv ukrayinskoyi movy [Stylistics of expressive means of the Ukrainian language]. Zaporizhzhya: ZDU, 2002. 351 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-16

Як цитувати

Копусь, О., & Осіпенко, А. (2020). ІДІОСТИЛЬ ЛЕСЯ ПОДЕРВ’ЯНСЬКОГО: ВИКОРИСТАННЯ СУРЖИКУ(НА МАТЕРІАЛІ П’ЄСИ «КАЗКА ПРО РЄПКУ, АБО ХУЛІ НЕ ЯСНО?»). Вісник Одеського національного університету. Філологія, 25(2(22), 51–57. https://doi.org/10.18524/2307-8332.2020.2(22).235177

Номер

Розділ

Статті