Наукові ідеї та подвижницька діяльність Віктора Івановича Григоровича у розвитку філологічної школи Одеського університету (до 200-річчя вченого та 150-річчя ОНУ імені І. І. Мечникова)

Автор(и)

  • Євгеній Степанов Одеський національний університет імені І.І Мечникова, Ukraine

Ключові слова:

історія мовознавства, слов’янознавство, розвиток науки, Віктор Іванович Григорович, наукова школа, Одеський університет імені І. І. Мечникова

Анотація

Мета статті – висвітлити деякі питання становлення, розвитку та діяльності наукової школи слов’янознавства в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова, засновником якої в 1860–1870-і роки був авторитетний філолог-славіст Віктор Іванович Григорович. Головна наукова заслуга Григоровича полягає у збиранні та накопиченні різноманітного матеріалу для подальших гуманітарних досліджень. У цьому полягає фундаментальний характер його діяльності. Зібрані ним рукописи дозволили кільком поколінням вчених створювати і розвивати різні напрями досліджень у галузі славістики. В одеський період свого життя В. І. Григорович продовжив подвижницьку діяльність збирача, багато уваги приділяв організації навчального процесу в університеті й училищах болгарських, молдавських, гагаузьких сіл Бесарабії, методиці вивчення слов’янських старожитностей, сучасних слов’янських мов і їх діалектів. Спільно з професором Ф. К. Бруном він розпочав ономастичні дослідження в Одесі. В університетських курсах В. І. Григоровича органічно переплітаються новітні наукові та педагогічні знання. Вчений використовує порівняльну методику. Одним з перших Григорович звернувся до проблеми білінгвізму в навчанні спорідненим мовам. Усі праці одеського періоду життя Григоровича були видані під редакцією проф. М. Г. Попруженко у книзі: Летопись Историко-филологического общества при Императорском Новороссийском Университете. – 1916. – Т. 25. Яскравими представниками одеської славістичної школи в XIX ст. були колеги й учні Григоровича акад. П. С. Білярський, проф. Ф. І. Леонтович, проф. Б. В. Богішич, акад. І. В. Ягич, проф. І. С. Некрасов, акад. Ф. І. Успенський, проф. О. О. Кочубинський, акад. Д. М. Овсянико-Куликовський, проф. О. І. Маркевич. Продовжувачі традицій цієї школи на рубежі XIX-XX ст. – академіки Б. М. Ляпунов і В. М. Істрін, проф. В. М. Мочульський, проф. М. Г. Попруженко, проф. С. Г. Вілінський, доц. О. В. Ристенко, проф. Казанського ун-ту Є. Ф. Будде, проф. Харківського ун-ту С. М. Кульбакін. Традиції одеської школи славістики в післявоєнний період розвивають проф. П. Й. Потапов, проф. Н. І. Букатевич, чл.-кор. НАНУ Ю. О. Карпенко, проф. А. К. Смольська, проф. Д. С. Іщенко та інші дослідники.

Посилання

Арбузова И. В. В. Ягич в Одессе (В. Ягич и В. И. Григорович) / И. В. Арбузова // Славянская филология: сб. статей. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1964. – С. 52–60.

Артыкуца Н. В. Роль В. И. Григоровича в разработке славянской лексикологии и лексикографии / Н. В. Артыкуца // Профессор Виктор Иванович Григорович : тезисы докл. Областных научных чтений, посвящённых 175-летию со дня рождения учёного-слависта. – Одесса : ОГУ им. И. И. Мечникова, 1991. – С. 26–27.

Баранник Л. Ф. Олександр Олександрович Кочубинський / Л. Ф. Баранник, Ф. О. Самойлов // Професори Одеського (Новоросійського) університету : Біографічний словник. – 2-ге вид., доп. – Одеса : Астропринт, 2005. – Т. 3. – С. 134–140.

Букатевич Н. И. Историческая грамматика русского языка: учебник / Н. И. Букатевич, С. А. Савицкая, Л. Я. Усачёва. – Киев: Вища школа, 1974. – 312 с.

Войцева Е. А. Значение научной командировки В. И. Григоровича в славянские земли / Е. А. Войцева // Профессор Виктор Иванович Григорович : тезисы докл. Областных научных чтений …, 1991. – С. 10–12.

Григорович В. И. Речь профессора Новороссийского университета В. И. Григоровича при гробе П. С. Билярского / В. И. Григорович // Херсонские епархиальные ведомости. – 1867. – № 3.

Григорович В. И. Записка антиквара о поездке его на Калку и Калмиус, в Корсунскую землю и на южные побережья Днепра и Днестра / В. И. Григорович. – Одесса : Тип. П. Францова, 1874. – 48, VI c., 1 л. карт.

Григорович В. И. Обзор славянских литератур : Лекции В. Ив. Григоровича, чит. им студентам 4 курса Новорос. ун-та в 1868/9 акад. г. / [Записаны слушателем его А. Смирновым] / В. И. Григорович. – Воронеж : Тип. Губ. правл., 1880. – 52 с.

Григорович В. И. Славянские древности : Лекции проф. В. И. Григоровича, чит. в Новорос. ун-те / В. И. Григорович. – Варшава : Тип. М. Земкевича и В. Ноаковского, 1882. – 76 с.

Григорович В. И. Славянские наречия : Лекции проф. В. И. Григоровича, [чит. в Новорос. ун-те] / В. И. Григорович. – Варшава : Тип. М. Земкевича, 1884. – 158, VIII с.

Григорович В. И. Собрание сочинений Виктора Ивановича Григоровича. (1864–1876) / [ред. М. Г. Попруженко] // Летопись Историко-филологического общества при Императорском Новороссийском Университете. – Одесса, 1916. – Т. XXV. – XXXIV, 450 c., 3 л. портр., карт.

Зубов М. І. Смольська Аделаїда Костянтинівна / М. І. Зубов // Професори Одеського (Новоросійського) університету : Біографічний словник. – 2-ге вид., доп. – Одеса : Астропринт, 2005. – Т. 4. – С. 140–143.

Ищенко Д. С. Древнерусская рукопись XII века “Устав Студийский”: дис. … канд. филол. н. / Д. С. Ищенко. – Тирасполь, 1967. – 349 с.

Карпенко Ю. А. В. И. Григорович – зачинатель ономастических исследований в Новороссийском университете / Ю. А. Карпенко // Профессор Виктор Иванович Григорович : тезисы докл. Областных научных чтений …, 1991. – С. 20–23.

Кирпичников А. И. В. И. Григорович и его значение в истории русской науки / А. И. Кирпичников. – Одесса : Тип. Шт. Одесск. воен. окр., 1894. – 15 с.

Коссек Н. В. Евангелие Кохно : болгарский памятник XIII в. / Н. В. Коссек ; [БАН ; Ин-т болг. яз.; Науч. б-ка им. А. М. Горького в Одессе. – София : Изд-во Болг. акад. наук, 1986. – 97 с., [120] л.

Коссек Н. В. О чём говорят «списки» древних переписчиков славянских рукописей? / Н. В. Коссек // Профессор Виктор Иванович Григорович : тезисы докл. Областных научных чтений …, 1991. – С. 47–49.

Кочубинский А. А. Итоги славянской и русской филологии / А. А. Кочубинский. – Одесса : Тип. П. А. Зеленаго, 1882. – 240 с.

Кочубинский А. А. Памяти товарищей : [Из Университетской летописи] : Две речи доцента по Кафедре славянской словесности А. А. Кочубинского [I. У могилы В. И. Григоровича] / А. А. Кочубинский. – Одесса : Тип. Г. Ульриха, 1878. – 8 с.

Мальцева О. В. Отражение развития лексико-грамматической системы древнерусского языка в Архангельском евангелии 1092 : дис. … канд. филол. н. : 10.02.02 – русский язык / О. В. Мальцева. – Одесса, 2013. – 204 c.

Маркевич А. И. Двадцатипятилетие Императорского Новороссийского Университета / А. И. Маркевич. – Одесса, 1890. – 734 с. с прилож.

Мейзерська Т. С. Істрін Василь Михайлович / Т. С. Мейзерська // Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник. – 2-ге вид., доп. – Одеса: Астропринт, 2005. – Т. 2. – С. 494–496.

Мочульский В. Н. Описание рукописей В. И. Григоровича / В. Н. Мочульский. – Одесса : Типо-литогр. Штаба Одесск. воен. окр., 1890. – 81 с.

Музичко О. Є. Леонтович Федір Іванович / О. Є. Музичко // Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник. Т. 1: Ректори. – 2-ге вид., доп. – Одеса: Астропринт, 2005. – С. 15–23.

Овсянико-Куликовский Д. Н. Воспоминания / Д. Н. Овсянико-Куликовский. – Пг., 1923. – 190 c.

Попова В. А. Жизненный путь и научная деятельность академика Петра Спиридоновича Билярского / В. А. Попова // Тези доп. наукової конф. філол. факультету, присвяч. 100-річчю ОДУ. – Одеса : ОДУ, 1965. – С. 44–46.

Смольская А. К. Из истории пушкиноведения : сборник И. В. Ягича «А. С. Пушкин в южнославянских литературах» // А. К. Смольская. Славянские студии : сб. статей. – Одесса : Астропринт, 2001. – С. 197– 205.

Смольская А. К. Книжный фонд В. И. Григоровича в библиотеке Одесского университета / А. К. Смольская, Т. И. Романова // Профессор Виктор Иванович Григорович : тезисы докл. Областных научных чтений …, 1991. – С. 40–42.

Степанов Е. Н. Динамика мысли, честь и славянское единство / Е. Н. Степанов // Слов’янський збірник : Пам’яті проф. А. К. Смольської / ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Чернівці : Букрек, 2012. – Вип. XVI. – C. 67– 68.

Степанов Е. Н. Развитие научных идей И.В. Ягича в одесской историко-филологической школе / Е. Н. Степанов // Мова . – 2013. – № 20. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 56–61.

Степанов Є. М. Наукові ідеї Ватрослава Ягича в розвитку одеської філологічної школи / Є. М. Степанов // Ватрослав Ягич і проблеми слов’янознавства : зб. наук. праць. – К. : ВД Дм. Бураго, 2015. – С. 258–269.

Степанов Е. Н. Научные идеи и подвижническая деятельность В. И. Григоровича в развитии одесской филологической школы / Е. Н. Степанов // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства. – Одеса : Астропринт, 2015. – № 24. – С. 146–154.

Туркий В. М. В. И. Григорович – один из первых выдающихся преподавателей славяноведения в России / В. М. Туркий // Профессор Виктор Иванович Григорович : тезисы докл. Областных научных чтений …, 1991. – С. 15–17.

Успенский Ф. И. Памятник профессору В. И. Григоровичу на могиле его в Елисаветграде / Ф. И. Успенский. – Одесса : Тип. Шт. Одесск. воен. окр., 1894. – 83 с., 1 л. ил.

Шишов В. Ф. Пётр Осипович Потапов (1882–1945): Методические материалы к спецкурсу «Русисты Одесского университета» / В. Ф. Шишов. – Одесса : ОГУ, 1982. – 20 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-14

Як цитувати

Степанов , Є. (2015). Наукові ідеї та подвижницька діяльність Віктора Івановича Григоровича у розвитку філологічної школи Одеського університету (до 200-річчя вченого та 150-річчя ОНУ імені І. І. Мечникова). Вісник Одеського національного університету. Філологія, 20(2 (12), 28–40. вилучено із http://philolvisnyk.onu.edu.ua/article/view/237149

Номер

Розділ

Статті