СИМВОЛІЧНІ ЗНАЧЕННЯ ЛЕКСЕМ У КОНТЕКСТІ КОЛОМИЙОК

Автор(и)

  • Ольга Яковлева Одеський національний університет імені І.І Мечникова, Ukraine

Ключові слова:

коломийка, культура, духовне й ментальне начало, матеріально-знакова система

Анотація

Для аналізу було обрано збірку оригінальних текстів «малого жанру» в українському фольклорі – коломийок – з одного села у західній частині України в записах М. Климишина. Описано специфіку таких текстів, проаналізовано етимологію терміну «коломийка», виділено та схарактеризовано полісемантичні лексеми із символічним значенням. Мікросистема символів у контексті коломийок віддзеркалює особливості загальнонаціонального світосприйняття українців.

Посилання

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури : словник-довідник / В. В. Жайворонок. – К. : Довіра, 2006. – 703 с.

Зыкова И. В. Культура как информационная система : Духовное, ментальное, материально-знаковое : монография / И. В. Зыкова. – М. : Либроком, 2011. – 368 с.

Коломийки з села Верхня в записах Миколи Климишина. – Львів : ВЦ Наук. товариства ім. Шевченка, 2000. – 170 с.

Лосев А. Ф. Специфика языкового знака в связи с пониманием языка как непосредственной действительности мысли / А. Ф. Лосев // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. – 1976. – Т. 35. – № 5. – С. 395–407.

Мамардашвили М. К. Необходимость себя. Лекции. Статьи. Философские заметки / М. К. Мамардашвили. – М. : Лабиринт, 1996. – 154 с.

Потебня А. А. О некоторых символах славянской народной поэзии / А. А. Потебня. – Харьков, 1860. – 156 с.

Потебня А. А. Эстетика и поэтика / А. А. Потебня ; [ред. М. Ф. Овсянников ; сост., вступ. ст. и примеч.: И. В. Иваньо, А. И. Колодная]. – М. : Искусство, 1976. – 614 с.

Ровнер А. Б. Третья культура : [философские проблемы] / А. Б. Ровнер. – СПб. : ИД Медуза, 1996. – 301 с.

Савельева М. Лекции по мифологии культуры / М. Савельева. – Киев : ПАРАПАН, 2003. – 272 с.

Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2010. – 844 с.

Таранець В. Велесова книга (історико-лінгвістичне дослідження) : монографія / Валентин Таранець. – Одеса : Вид-во КП ОМД, 2015. – 173 с.

Таранець В. Г. Про генетичну спорідненість назв Сонця і Місяця у мовах (на матеріалі слов’янських та германських мов) / В. Г. Таранець // Слов’янський збірник : зб. наук. пр. – Одеса, 1999. – Вип. 6. – С. 67–72.

Українська фольклористика : словник-довiдник / Укл. i заг. ред. М. Ч орнопиский. – Тернопiль : Пiдручники i посiбники, 2008. – 448 с.

Федик О. Мова як духовний адекват світу (дійсності) / О. Федик. – Львів : Місіонер, 2000. – 300 с.

Якименко М. Міфологічність і проблема ключових слів японської мовної картини світу / М. Якименко, Ю. Мосенкіс // Мова та історія. – К., 2005. – Вип. 78/79. – С. 117–141.

Яковлєва О. В. Обрядовий дискурс у системі національної лінгвоментальності : монографія / О. В. Яковлєва. – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014. – 396 с.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / В. И. Д аль. – М. : Русский язык, 1989.

Ожегов С. И. Словарь русского языка : 18-е изд., стереотип. / С. И. Ожегов. – М. : Русский язык, 1986. – 795 с.

Словник української мови : в 11 т. / [ред. І. К. Білодід]. – К. : Наук. думка, 1970–1980.

Філософський словник : 2-е вид., перероб. і доп. / [ред. В. I. Шинкарук]. – К. : УРЕ, 1986. – 800 с.

Шапар В. Б. Психологічний тлумачний словник / В. Б. Шапар. – Х. : Прапор, 2004. – 639 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-14

Як цитувати

Яковлева, О. . (2015). СИМВОЛІЧНІ ЗНАЧЕННЯ ЛЕКСЕМ У КОНТЕКСТІ КОЛОМИЙОК . Вісник Одеського національного університету. Філологія, 20(2 (12), 107–114. вилучено із http://philolvisnyk.onu.edu.ua/article/view/237204

Номер

Розділ

Статті