ПРАГМАТИЧНІ КЛІШЕ З ПОГЛЯДУ КОМУНІКАТИВНОЇ МОДЕЛІ ПЕРЕКЛАДУ

Автор(и)

  • Надія Баландіна Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Ukraine

Ключові слова:

чеські прагматичні кліше, комунікативна модель перекладу, мовні індикатори функцій, перформатив, спонукання

Анотація

У статті висвітлено можливості застосування комунікативної моделі перекладу до чеських прагматичних кліше. На прикладі аналізу актів спонукання доведено, що проблему представляє вже не стільки еквівалентність перекладу українською мовою, що ґрунтується на єдності форми і змісту, а й адекватність, зокрема, розпізнавання інтенцій мовця й досягнення запланованого комунікативного ефекту. Показано, що в реальному мовленні мовні індикатори спонукання виявляють багатозначність, набуваючи суб’єктивних смислів. Зокрема, чеський перформатив prosím, у первинному своєму значенні будучи проханням, значно примножився у своїх значеннях і в деяких з них втратив ознаки дієслова. Крім того, описано шляхи подолання труднощів при перекладі спонукань з імпліцитними перформативами.

Посилання

Апресян Ю. Д. Значение и употребление / Ю. Д . Апресян // Вопросы языкознания. – 2001. – № 4. – С. 3–21.

Баландіна Н. Ф. До проблеми опису етикетних перформативів у словниках / Н. Ф. Баландіна // Eslavistika Computence. – 2007. – Vol. 7. – С. 63–76.

Баландіна Н. Ф. Чеські прагматичні кліше з погляду еквівалентності та адекватності перекладу українською мовою / Н. Ф. Баландіна // Актуальні питання перекладу : міжмовний і міжкультурний вимір : колективна монографія. – Olomouc : Universita Palackého v Olomouci, 2014. – С. 13–67.

Богданов В. В. Функции вербальных и невербальных компонентов в речевом общении / В. В. Богданов // Языковое общение : Единицы и регулятивы. – Калинин : Калининский гос. ун-т, 1987. – С. 18–35.

Галлямова Н. Ш. Речевой акт «обещание, клятва» в русской языковой картине мира : лингвокультуро- логический, функционально-прагматический аспекты / Н. Ш. Галлямова // Язык и культура. – 2010. – № 3. – С. 16–32.

Гринчишин Д. Г. Словник труднощів української мови / Д. Г. Гринчишин. А.О. Капелюшний, О. М. Пазяк та ін. [за ред. С. Я. Єрмоленко]. – Київ : Радянська школа, 1989. – 336 с.

Каде О. К вопросу о предмете лингвистической теории перевода / О. Каде // Тетради переводчика. – М., 1979. – Вып. 16. – С. 3–11.

Казанцев А. И. Особенности перевода клише и штампов официально-делового языка (на материале французского языка) / А. И. Казанцев. – Челябинск : Изд-во Челябинского гос. ун-та, 2002. – 66 с.

Карасик В. И. Языковый круг : личность, концепты, дискурс / В. И. Карасик. Волгоград : Перемена, 2002. – 477 с.

Найда Ю. К. Наука переводить / Ю. К. Найда // Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. – М. : ИМО, 1978 – С. 114–136.

Словник української мови : в 11 т. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. – К. : Наукова думка, 1970–1980 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_ tomakh/%D0%BF%D1%80~

Тороп П. Тотальный перевод / П. Тороп. – Тарту : Изд-во Тартуского университета, 1995. – 220 с.

Чесько-український словник : у 2 т. / укл. Й. Ф. Андерш, Г. I. Неруш, В. Д . Цвях, Г. Т. Яценко, Т. Б. Бобошко, С. Є. Д оломан та ін. – К. : Наук. думка, 1988–1989.

Швейцер А. Д. Перевод и лингвистика / А. Д . Швейцер. – М. : Воениздат, 1978. – 280 с.

Швейцер А. Д. Теория перевода : Статус, проблемы, аспекты / А. Д . Швейцер. – М. : Наука, 1988. – 214 с.

Grepl M. O větách tázacích / M. Grepl // Naše řeč. –1965. – № 48. – S. 276–291.

Slovník spisovného jazyka českého : Za vedení B. Havránka (hlavního redaktora), J. Běliče, M. Helcla a A. Jedličky [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ssjc.ujc.cas.cz/

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-14

Як цитувати

Баландіна, Н. (2015). ПРАГМАТИЧНІ КЛІШЕ З ПОГЛЯДУ КОМУНІКАТИВНОЇ МОДЕЛІ ПЕРЕКЛАДУ. Вісник Одеського національного університету. Філологія, 20(2 (12), 115–127. вилучено із http://philolvisnyk.onu.edu.ua/article/view/237274

Номер

Розділ

Статті