НЕЙТРАЛЬНІСТЬ І ЕКСПРЕСИВНІСТЬ ЯК РЕЛЕВАНТНІ ВЛАСТИВОСТІ НАУКОВОГО ТЕКСТУ

Автор(и)

  • Ірина Синиця Київський національний лінгвістичний університет, Ukraine

Ключові слова:

науковий стиль, текст, суб’єктивність, об’єктивність, експресивність, нейтральність, автор

Анотація

У статті розглянуто питання визначення основних ознак наукового стилю. Аналіз традиційних описів основних рис наукового стилю сучасної російської літературної мови підтверджує загальну тенденцію науки до стандартизації, абсолютизації, технократизму. Визнання таких властивостей наукового стилю як абстрактність, логічність, нейтральність та ін. як головних, на думку автора статті, не відповідає властивостям, які виявляються в конкретних текстах. Абсолютизація одних властивостей за рахунок інших спричиняє виключення з тексту автора, суб’єкта пізнання. Мовностилістичні дослідження останніх років усувають дану несправедливість. Автор статті пропонує встановлювати і описувати властивості стилю як відображення дихотомічної єдності категорій «суб’єктивне» й «об’єктивне» в мові. Такий підхід дозволить максимально наблизити теоретичні описи наукового стилю до реальних текстів. Властивості, що визначаються традиційно як протилежні, набудуть можливості оцінюватися як релевантні. У кінці статті запропоновано деякі напрямки подальших досліджень текстів наукового стилю.

Посилання

Ажеж К. Человек говорящий : Вклад лингвистики в гуманитарные науки : Пер. с фр. / К. Ажеж. – М. : Едиториал УРСС, 2003. – 304 с.

Баженова Е. А. Эпистемическая ситуация : развитие понятия / Е. А. Баженова // Стереотипность и творчество в тексте. – Пермь, 2000. – С. 154–179.

Болдак И. А. Денотативная экспрессивность в научно-популярном тексте / И. А. Болдак // Лингвистика и методика в высшей школе : Сб. науч. ст. – Гродно, 2010. – Вып. 2. – С. 1–15; Гнедько Т. Н. Функционально-стилевой статус научно-популярного текста / Т. Н. Гнедько // Наукові записки НДУ ім. М. В. Гоголя. Філологічні науки. – 2014. – Кн. 2. – С. 47–52; Крюкова В. Ф. Лингвостилистические особенности языка научно-популярной литературы по лингвистике : дис. … канд. филол. наук : 10.02.01 / В. Ф. Крюкова. – Белгород, 2001. – 216 с.; Курбанова З. Ф. Диалогичность научной прозы в аспекте экспрессивности и прагматики : На материале специальной литературы по физике : дис. … канд. филол. наук : 10.02.01 / З. Ф. Курбанова. – Махачкала, 2004. – 172 с. и др.

Винокур Г. О. О задачах истории языка / Г. О. Винокур // Звегинцев В. А. История языкознания ХІХ и ХХ веков в очерках и извлечениях.– М. : Учпедгиз, 1960. – Ч. 2. – С. 243–263.

Винокур Т. Г. Закономерности стилистического использования языковых единиц / Т Г. Винокур. – М. : Наука, 1980. – 238 с.

Гридин В. Н. Экспрессивность / В. Н. Гридин // Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. – М. : Сов. энциклопедия, 1990. – С. 591.

Дядюра Г. Категория экспрессивности в современных научных текстах / Г. Д ядюра, Д. Колесник // Управление и образование. – 2011. – Т. VII (2). – С. 21–25; Милованова Н. Я. Экспрессивность в стиле научной прозы : дис. … канд. филол. наук: 10.02.01 / Н. Я. Милованова. – Пермь, 1982. – 192 с.; Скрипак И. А. Экспрессивный синтаксис в текстах научного дискурса / И. А. Скрипак // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота, 2013. – № 4–2 (22). – Ч. 2. – С. 170–173; Хохловская О. Г. Учёные – тоже люди, и ничто эмоциональное им не чуждо. К вопросу об эмоциональности научных текстов / О. Г. Хохловская // Вестник Челябинского государственного университета. – 2013. – № 1 (292). – Филология. Искусствоведение. – Вып. 73. – С. 141–145.

Зелінська Н. В. Поетика наукового тексту: українська наукова публіцистика ХІХ – початку ХХ ст.: Автореф. дис. … докт. філол. наук : 10.01.08 – журналістика / Н. В. Зелінська. – К., 2004. – 36 с.

Карцев В. П. Социальная психология науки и проблемы историко-научных исследований / В. П. Карцев. – М. : Наука, 1984. – 308 с.

Колшанский Г. В. Соотношение субъективных и объективных факторов в языке / Г. В. Колшанский – М. : Наука, 1975. – 212 с.

Максимович М. А. Киевъ явился градомъ великимъ… / М. А. Максимович: Вибрані українознавчі твори / Упоряд. та авт. іст.-біогр. нарису В. О. Замлинський; Приміт. І. Л. Бутича. – К. : Либідь, 1994. – 448 с.

Максимович М. О. Вибрані історико-краєзнавчі твори / М. О. Максимович // Бойко Н. І. Михайло Максимович – навіки з рідним краєм. – Черкаси: Видавець О. Ю. Вовчок, 2004. – С. 163–246.

Маслова В. А. Онтологические и психолингвистические аспекты экспрессивности текста : дис. … докт. филол. наук : 10.02.19 / В. А. Маслова. – Минск, 1992. – 451 с.

Милованова Н. Я. Наблюдения над средствами экспрессивности научной речи / Н. Я. Милованова // Исследования по стилистике. – Вып. 5. – Пермь, 1976. – С. 140–150.

Разинкина Н. М. О понятии стереотипа в языке научной литературы (к постановке вопроса) / Н. М. Разинкина // Научная литература. Язык, стиль, жанры. – М. : Наука, 1985. – С. 33–47.

Серебренников Б. А. Роль человеческого фактора в языке : Язык и мышление / Б. А. Серебренников. – М. : Наука, 1988. – 244 с.

Синица И. А. Языковая личность учёного-гуманитария ХIХ века / И. А. Синица. – К. : ИД Дм. Бураго, 2006. – 352 с.

Телия В. Н. Экспрессивность как проявление субъективного фактора в языке и её прагматическая ориентация / В. Н. Телия // Человеческий фактор в языке : Языковые механизмы экспрессивности / В. Н. Телия, Т. А. Графова, А. М. Шахнарович [и др.]; отв. ред. В. Н. Телия. – М. : Наука, 1991. – С. 5–35.

Чабаненко В. А. Основи мовної експресії / В. А. Ч абаненко. – К. : Вища школа, 1984. – 165 с.; Чабаненко В. А. Стилістика експресивних засобів українська мови: Монографія / В. А. Ч абаненко. – Запоріжжя : ЗДУ, 2002. – 351 с.

Чудинов Э. М. Строительные леса научной теории и проблема рациональности / Э. М. Ч удинов // Идеалы и нормы научного исследования. – Минск : Изд-во БГУ, 1981. – С. 361–380.

Язык и стиль научной литературы / Под ред. М. Я. Ц виллинга. – М.: Наука, 1977. – 295 с.

Savory T. The language of science / T. Savory. – Ld., 1953. – 196 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-14

Як цитувати

Синиця, І. (2015). НЕЙТРАЛЬНІСТЬ І ЕКСПРЕСИВНІСТЬ ЯК РЕЛЕВАНТНІ ВЛАСТИВОСТІ НАУКОВОГО ТЕКСТУ. Вісник Одеського національного університету. Філологія, 20(2 (12), 164–172. вилучено із http://philolvisnyk.onu.edu.ua/article/view/237355

Номер

Розділ

Статті